Algemene Voorwaarden Zelfstandige Professional JIMQS

Deze voorwaarden bevatten de algemene afspraken tussen Opdrachtnemer, JIMQS (de Jong Interim Management, Quality & Safety) en Opdrachtgever op grond waarvan Partijen een overeenkomst van opdracht met elkaar kunnen aangaan voor het uitvoeren van de Werkzaamheden.

In aanmerking nemende dat:

 1. De opdrachtgever niet beschikt over de benodigde kennis voor uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in de Project Overeenkomst en dat opdrachtnemer wel beschikt over deze kennis en dat hij in staat en bereid is als opdrachtnemer de opdracht zoals beschreven in de Project Overeenkomst uit te voeren tegen de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst;
 2. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van de opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW en dat deze overeenkomst en de daaruit resulterende Project Overeenkomst, overeenkomsten van opdrachten zijn zoals bedoeld in artikel 7:400 en verder BW;
 3. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan zoals bedoeld in artikel 7:610 e.v. BW;
 4. Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst in de zin van artikel 2a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 3 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb 1986, 655) willen voorkomen;
 5. Partijen de voorwaarden waaronder de opdrachtnemer zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.
 6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

Zijn het volgende overeengekomen:

1. Definities

Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de volgende begrippen de volgende betekenis. Woorden en het enkelvoud brengen ook het meervoud daarvan mee en omgekeerd. Woorden die verwijzen naar een geslacht verwijzen eveneens naar het andere geslacht. De woorden “omvatten”, “bevatten” en “inclusief” worden gebruikt om aan te geven dat de opgesomde zaken niet een complete opsomming zijn van alle zaken die bedoeld zijn. De koppen in deze overeenkomst zijn zowel ter verduidelijking als ter referentie.

 • Opdrachtgever: de onderneming die als zodanig vermeld staat in de Project Overeenkomst
 • Diensten: alle door de opdrachtnemer geleverde diensten die in de overeenkomst en de Project Overeenkomst zijn beschreven.
 • Opdrachtnemer: de rechtspersoon waarmee de overeenkomst wordt aangegaan. In deze overeenkomst verder te noemen “JIMQS”, de Jong Interim Management, Quality & Safety.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: omvatten maar worden niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken, dienstmerken, ontwerprechten, databankrechten en auteursrechtelijk beschermde informatie en alle materialen, ontwerpen, programma’s, rapporten, handleidingen, visuele hulpmiddelen en enig ander materiaal opgemaakt krachtens deze overeenkomst.
 • Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst.
 • Project Overeenkomst: afzonderlijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer met daarin de details van het desbetreffende project zoals de duur, de plaats en de eventuele projectnaam, tarief en de nadere voorwaarden waaronder de opdrachtnemer is aangesteld voor het desbetreffende project.
 • Vertrouwelijke informatie: alle informatie die betrekking heeft op het bedrijf en de aangelegenheden van opdrachtgever, op de identiteit en het bedrijf en de aangelegenheden van klanten en opdrachtgevers alsmede de potentiele klanten en opdrachtgevers van beide partijen en die onder de aandacht wordt gebracht of in het bezit komt van één der partijen, en die door beide partijen beschouwd wordt, of redelijkerwijze beschouwd zou kunnen worden, als vertrouwelijk, ongeacht of die tastbare informatie nu wel of niet als “vertrouwelijk” is aangemerkt.

2. Looptijd

2.1

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd zoals partijen hebben vastgelegd in de betreffende Project Overeenkomst

2.2 Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever JIMQS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. JIMQS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Uitvoering van de diensten

3.1 JIMQS accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven zijn in de Project Overeenkomst.
3.2

JIMQS deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig is, afstemming met de opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt JIMQS zich naar de arbeidstijden bij de opdrachtgever.

3.3

JIMQS is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de werkzaamheden zoals omschreven in de Project Overeenkomst.

3.4

JIMQS zal alle noodzakelijk trainingen die de opdrachtgever eist, volgen en deze als onderdeel van de werkzaamheden opnemen en apart te benoemen.

3.5 JIMQS garandeert dat hij alle nodige stappen zal ondernemen om zich te houden aan alle tijdschema’s voor de betreffende dienst of andere voortgangsdoelen zoals overeengekomen met de opdrachtgever.
3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst indien dit op haar verzoek is verzocht, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.6.1 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JIMQS zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van JIMQS op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
3.6.2 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal JIMQS de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal JIMQS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
3.7

JIMQS gebruikt zijn eigen apparatuur tenzij de opdrachtgever om bedrijfsgevoelige reden verlangt dat er met apparatuur van de opdrachtgever wordt gewerkt. Ingeval hulpmiddelen van de opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden, brengt JIMQS de daarmee samenhangede kosten in rekening bij de opdrachtgever.

3.8

De opdrachtgever verstrekt JIMQS alle bevoegdheid en informatie die benodigd is, danwel waarvan JIMQS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, juist, volledig, actueel en tijdig aan JIMQS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JIMQS zijn verstrekt, heeft JIMQS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan JIMQS ter beschikking heeft gesteld.

3.9

Indien de Project Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan JIMQS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.10

JIMQS houdt zich aan de regels die de opdrachtgever op basis van de wet moet stellen.

3.11 JIMQS garandeert hierbij dat:
3.11.1 Hij beschikt over de vaardigheid en bekwaamheid om te kunnen voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en dat hij de diensten vaardig, integer, doeltreffend en vakkundig zal uitvoeren;
3.11.2 Hij alle taken uit zal voeren waarvoor hij is aangetrokken en die de opdrachtgever van hem verwacht;
3.11.3 De krachtens deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden van bevredigende kwaliteit zullen zijn voor de opdrachtgever.
3.12

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JIMQS.

3.13

Indien een klacht gegrond is zal JIMQS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de dienstverlening niet moor mogelijk of zinvol is, zal JIMQS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 (Aansprakelijkheid).

3.14

JIMQS is vrij om zelf te bepalen op welke wijze hij zijn diensten zal verrichten en zal – op voorwaarde van eerdere overeenstemming daarover met de opdrachtgever – zijn diensten mogen verrichten vanaf een eigen kantoor of werkplek.

3.15 JIMQS heeft, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, onder voorwaarde dat de opdrachtgever er in redelijkheid van overtuigd is dat de voorgestelde vervanger beschikt over de vereiste vaardigheden, deskundigheid en middelen om de diensten uit te kunnen voeren en er geen vertraging of vermindering van kwaliteit zal optreden omdat de vervanger onvoldoende technische kennis over de opdrachtgever heeft. De voorwaarden zoals vastgelegd in deze overeenkomst zijn eveneens van toepassing ten aanzien van de vervanger van JIMQS.

4. Honorarium.

4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Project Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
4.2 Het vaste honorarium is exclusief BTW, reis- en verblijfkosten. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JIMQS, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4.3 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten.
4.4 Indien activiteiten worden verricht waarbij een overnachting (bv hotel) noodzakelijk is, dan worden deze kosten door de opdrachtgever vergoedt op basis van feitelijke kosten.
4.5 Indien er activiteiten verricht worden in het weekend zal een tarief voor zaterdag 125% en zondag 150% in rekening gebracht worden.
4.6 Alle gemaakte reiskosten worden vergoed door de opdrachtgever. Bij reizen met eigen auto wordt een vergoeding van € 0,35 per kilometer vergoed.
4.7 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
4.8 Indien JIMQS met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is JIMQS niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
4.9 Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

5. Betalingen van facturen

5.1 JIMQS zal de diensten die geleverd zijn facturen met onderbouwing van een volledig en correct ingevulde en goedgekeurde urenstaat. JIMQS kan geen enkele garantie geven tot het aantal uren dat feitelijk benodigd is om de werkzaamheden zoals vastgelegd in de Project Overeenkomst te verrichten.
5.1.1 JIMQS zal op wekelijkse basis de urenstaten bijhouden die hij besteed heeft aan het uitvoeren van de diensten voor de opdrachtgever. JIMQS zal de urenstaten maandelijks laten accorderen door de opdrachtgever. De urenstaten dienen binnen 1 werkweek na de laatste vermelde werkdag op de urenstaat ondertekend zijn, om vervolgens de factuur op te stellen.
5.1.2 Indien meer uren gedeclareerd worden dan in de Project Overeenkomst zijn vermeld, welke besteed diende te worden om het gewenste resultaat te behalen, dan worden deze uren alleen vergoed tegen het in de betreffende Project Overeenkomst vermeld tarief, na goedkeuring van de opdrachtgever.
5.1.3

Alleen de gefactureerde tijd dient vergoed te worden. Er zal geen betaling geschieden voor afwezigheid als gevolg van ziekte of anderszins en geen betaling zal geschieden indien de overeenkomst wordt beëindigd op basis van artikel 9 (Beëindiging) lid 9.1.1.

5.2 Facturen, ondersteund door bewijsstukken, dienen binnen 28 dagen na factuurdatum te worden betaald.
5.2.1 Na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3 % per maand.
5.2.2 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten (o.a. Incassokosten) ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
5.2.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.2.4

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten (o.a. Incassokosten) ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

5.3 JIMQS zal voor zover noodzakelijk of door de opdrachtgever verzocht, de volgende informatie verstrekken:
5.3.1 NAW gegevens;
5.3.2 Gegevens ten aanzien van het identiteitsbewijs waarmee JIMQS zich legitimeert (nummer en omschrijving identiteitsbewijs);
5.3.3 Kopie inschrijving Kamer van Koophandel;
5.3.4 Omzetbelastingnummer;
5.3.5 IBAN Bankrekeningnummer;
5.3.6

Verklaring Omtrent Gedrag indien opdrachtgever dit verzoekt. JIMQS zal de VOG binnen 4 weken beschikbaar stellen na begindatum van de Project Overeenkomst.

5.4 JIMQS zal geen betalingen ontvangen indien om welke reden dan ook de levering van de diensten krachtens de overeenkomst niet is aangevangen op de afgesproken aanvangsdatum of in het geheel niet is aangevangen.

6. Geheimhouding

6.1 JIMQS en de opdrachtgever garanderen dat:
6.1.1 Zij geen vertrouwelijke informatie betreffende elkaar zullen openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JIMQS en/of opdrachtgever, tenzij rechtens toegestaan;
6.1.2 JIMQS geen onbevoegd gebruik zal maken van vertrouwelijke informatie die de opdrachtgever toebehoort;
6.1.3 JIMQS de opdrachtgever er onmiddellijk van op de hoogte zal stellen indien bekend wordt dat een niet-bevoegde persoon enige vertrouwelijke informatie bezit, gebruikt of er kennis van heeft, al dan niet tijdens of na de looptijd van de Project Overeenkomst, en zal die medewerking verlenen die redelijk wordt geacht bij de aanpak van een dergelijke situatie;
6.1.4 JIMQS zal instemmen met het ondertekenen van enige geheimhoudingsovereenkomst die de opdrachtgever JIMQS doet toekomen.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle andere eigendomsrechten in alle documentatie en andere materialen, met in begrip van computerprogramma’s die door JIMQS of derden worden geleverd in verband met de uitvoering van diensten, komen te rusten van de opdrachtgever. JIMQS zal alle medewerking geven aan de opdrachtgever in het verkrijgen van alle benodigde licenties of octrooien en verband met dit copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten.

7.2

JIMQS garandeert dat hij het recht heeft om alle software te gebruiken die hij mogelijkerwijs zal gebruiken in verband met de diensten, en dat dit gebruik geen inbreuk zal maken op de eigendomsrechten van derden, en dat alle noodzakelijke licenties verband houdende met de het gebruik van alle software zijn aangeschaft.

8. Verzekering

8.1

JIMQS zal de benodigde verzekeringen afsluiten die in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden gebruikelijk zijn.

8.2 JIMQS beschikt over een motorvoertuig welke niet gebruikt wordt voor het verlenen van de werkzaamheden van de diensten van de opdrachtgever en dus daarvoor ook geen verzekering heeft die zakelijk gebruik dekt.

9. Beëindiging

9.1 Partijen kunnen de overeenkomst terstond beëindigen indien:
9.1.1 De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en nalaat dit te herstellen binnen 7 dagen na melding van JIMQS;
9.1.2 Na het sluiten van de overeenkomst JIMQS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
9.1.3 De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
9.1.4 Door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van JIMQS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
9.1.5 Zich omstandigheden voordoen (bv de wederpartij veroordeeld wordt voor een strafbaar feit) waaronder de nakoming van de overeenkomst onmogelijk is;
9.1.6 Er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JIMQS kan worden gevergd;
9.1.7

In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het JIMQS vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

9.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JIMQS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien JIMQS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.3 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is JIMQS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9.4 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is JIMQS gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
9.5 Behoudens bovenstaand lid 1 van artikel 9 geldt er voor beide partijen dat de overeenkomst zonder reden, schriftelijk kan worden opgezegd met in achtneming van de opzegtermijn van 1 maand (berekend vanaf opzegdatum), tenzij anders is bepaald in de Project Overeenkomst.
9.6 In geval van tussentijdse opzegging heeft JIMQS naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

10. Aansprakelijkheid

10.1 JIMQS en opdrachtgever zullen zich houden aan alle relevante wet- en regelgeving.
10.2 De aansprakelijkheid van JIMQS tegen opdrachtgever zal te allen tijde worden beperkt tot de schade die typisch en voorzienbaar gevolg is van het falen in de uitvoering van JIMQS. JIMQS zal nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, van de opdrachtgever, met inbegrip van verlies en winst, bedrijfsschade, verlies van goodwill en schade van derden. JIMQS sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade uit.
10.3 Indien JIMQS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JIMQS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de laatste factuur, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4 De aansprakelijkheid van JIMQS is geregeld via een gecombineerde AVB BAV verzekering, welke in ieder geval steeds beperkt is tot het verzekerde bedrag voor de beroepsaansprakelijkheids-verzekering tot een bedrag van € 500.000,- per gebeurtenis en maximaal € 500.000,- per verzekeringsjaar. Voor de bedijfsaansprakelijkheidsverzekering tot een bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis en maximaal € 2.500.000,- per verzekeringsjaar.
10.5 JIMQS is nimmer aansprakelijk tot het moment waarop de opdrachtgever dit schriftelijk heeft aangemeld bij JIMQS, waarbij een redelijke termijn voor herstellen is vastgelegd en JIMQS ook na het verstrijken van die termijn nog steeds niet aannemelijk heeft voldaan. De schriftelijke melding moet een volledige en gedetailleerde beschrijving van het tekort bevatten inclusief een termijn zodat JIMQS adequaat kan reageren. Indien JIMQS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.6 Iedere verplichting tot schadevergoeding vervalt, indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen nadat de schade is ontdekt, dan wel 5 dagen nadat de schade redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, JIMQS schriftelijk van de schade op de hoogte heeft gebracht.
10.7 Opdrachtgever zal JIMQS respecteren respectievelijk JIMQS vergoeden voor alle aanspraken van derden op compensatie waarvoor de aansprakelijkheid van JIMQS ten aanzien van de opdrachtgever uitgesloten is in dit artikel.
10.8 JIMQS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JIMQS geen invloed kan uitoefenen.
10.9 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van JIMQS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JIMQS niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.10 Indien JIMQS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kon voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Algemeen

11.1 Deze overeenkomst zal niet worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen. Overeengekomen wijzigingen worden opgenomen in de Project Overeenkomst.
11.2 De Project Overeenkomst bevat geen bepalingen die strijdig zijn met dan wel afbreuk doen aan deze overeenkomst. Indien en voor zover er wel sprake is van tegenstrijdige bepalingen in de Project Overeenkomst dan gaan de bepalingen in deze overeenkomst voor op de bepalingen die zijn opgenomen in de Project Overeenkomst.
11.3 In het geval enige bepaling in deze overeenkomst om welke reden dan ook nietig, in strijd met de wet of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal de desbetreffende bepaling worden geschrapt terwijl andere bepalingen onverkort van kracht en van toepassing blijven zulks alsof deze overeenkomst is gesloten zonder de betreffende nietige bepaling. In het geval de betreffende nietigheid zo fundamenteel is dat dientengevolge de doelstellingen van deze overeenkomst niet zullen kunnen worden gerealiseerd, zullen beide partijen onmiddellijk met elkaar in onderhandeling treden om deze fundamentele nietigheid te herstellen, waarbij partijen zich zullen laten leiden door de redelijkheid en billijkheid.
11.4 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JIMQS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
11.5 De rechter in de vestigingsplaats van JIMQS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft JIMQS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.6 Bij beëindigen van de Project Overeenkomst zal JIMQS alle bescheiden die hij heeft ontvangen van de opdrachtgever en noodzakelijk waren om de opdracht uit te kunnen voeren, terug geven aan de opdrachtgever.
11.7 Niets uit deze overeenkomst zal dienen om een verhouding werkgever/werknemer tot stand te brengen.
11.8 De bepalingen van deze overeenkomst vertegenwoordigen de gehele overeenkomst tussen partijen en zullen eerdere overeenkomsten die al dan niet schriftelijk of anderzijds zijn vastgelegd, vervangen.
11.9 Bij het aangaan van de overeenkomst mogen partijen er over en weer op vertrouwen dat identiteit en hoedanigheid van de andere partij juist is. Geen van de partijen zal de overeenkomst aan een derde overdragen of de uitvoering van de verplichtingen krachtens deze overeenkomst aan een derde zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij.