Veiligheidskundige

safety

Veiligheidskundige MVK

“Binnen een bedrijf of instelling heeft een veiligheidsdienst een stimulerende, adviserende en assisterende taak, waarbij inbegrepen een coördinerende, bij het formuleren, ten uitvoer brengen en evalueren van een professioneel veiligheidsbeleid.

Dit veiligheidsbeleid dient erop gericht te zijn elke bedreiging van leven en gezondheid, alsmede materiele schade in en buiten het bedrijf te voorkomen, uit te schakelen of tot een aanvaardbaar niveau te verminderen.”

Taken van een veiligheidskundige

De taken van de veiligheidskundige hebben tot doel het bevorderen van de veiligheid en hygiëne van het arbeidsmilieu.

Functie elementen voor veiligheidskundige

 • Het doen van aanbevelingen aan de werkgever, werknemers en ondernemingsraad. Aanbevelingen die de veiligheid en de hygiëne van het arbeidsmilieu bevorderen gebaseerd op de resultaten van RI&E. Productie en/of werkmethoden; gebruik installaties, machines, toestellen en overige hulpmiddelen; gebruik van stoffen; inrichting arbeidsplaats; uitvoering bedrijfshulpverlening; organisatie van arbozorg; procedures over de veiligheid.
 • Het verlenen van bijstand bij uitvoeren van de RI&E. Het spreekt voor zich dat een interne veiligheidskundige betrokken zal (willen) zijn bij het uitvoeren van de RI&E.
 • Evaluatie Plan van Aanpak. Structurele terugkoppeling van het gevoerde beleid a.d.h.v. bv het arbojaarverslag.
 • Het meewerken aan het voorkomen en bestrijden van ongevallen en het doen van aanbevelingen terzake.
 • Het meewerken an het voorkomen en bestrijden va schadelijke invloeden, waaraan de werknemer i.v.m. zijn/haar arbeid kan zijn blootgesteld, zoals bv schadelijke of hinderlijke dampen, gassen, stof, geluid, trillingen, straling en andere arbeid hygiënische onderwerpen en het doen van aanbevelingen terzake.
 • Het verlenen van bijstand bij het opstellen van een aanvullende RI&E.
 • Het verlenen van bijstand bij het opstellen van ongevallenrapporten en – analyses.
 • Het verlenen van bijstand bij voorlichting en onderricht i.v.m. de veiligheid en hygiëne van het arbeidsmilieu.
 • Het zich op de hoogte houden van ontwikkeling op het gebied van de beste bestaande regelen der techniek en de stand van de Arbozorg.
 • Het coördineren en uitvoeren van het melden en registreren van ongevallen.
 • Het coördineren van en eventueel assistentie verlenen bij inspectieronden door de gehele onderneming. Tevens het organiseren van een adequaat systeem voor het behandelen van de daarbij aangetroffen probleempunten door de lijn organisatie.
 • Het (laten) uitvoeren van werkplekonderzoek vanuit een veiligheidstechnisch of arbeidshygiënisch perspectief. Tevens kunnen interpreteren van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek.
 • Het verstrekken van mondelinge en schriftelijke adviezen.

"Niets is mij een ongeval waard"