Gegevens brandbare stof

atex componenten
gas en stof soorten

Gegevensblad brandbare stoffen

Per bedrijfslocatie dienen de gegevens van de aanwezige brandbare stoffen beschikbaar te zijn, die in verband met ATEX relevant kunnen zijn.

De gegevenslijst kan gebaseerd zijn op het voorbeeld welke in de NEN EN IEC 60079-10-1/-2 staat genoemd.

Uitleg veel gebruikte definities

Begrip Betekenis
CAS Chemical Abstracts Service Registry Number. Dit is een uniek nummer waarmee een stof kan worden herkend.
Samenstelling   Hier wordt de structuurformule van een bepaalde stof weergegeven.
Molecuulmassa Relatieve molecuulmassa is de som van de relatieve atoommassa’s van de samenstellende atomen van een molecuul van die stof.
Vlampunt   De laagste temperatuur bij atmosferische druk, waarbij een vloeistof zo veel brandbare damp afgeeft dat deze damp, intensief met lucht vermengt, door een vlam of vonk kan worden ontstoken.
Klasse   Indeling van vloeistoffen en gassen, afhankelijk van het vlampunt. Zie NPR 7910-1 versie augustus 2010 voor nadere definities.
MAC Maximaal aanvaardbare concentratie van een gas, damp, nevel of stof in de lucht op de werkplek.
LEL Lower Explosion Limit: een belangrijke parameter, waar beneden geen explosie mogelijk is.
MIE Minimum Ignition Energy: de minimale energie die nodig is om een explosie te initiëren (ook wel met MOE aangeduid: Minimale Ontstekings Energie).
MIT  Minimum Ignition Temperature: de minimale ontstekingstemperatuur (ook wel met MOT aangeduid: Minimale Ontstekings Temperatuur) = Zelfontbrandingstemperatuur.
Soortelijke geleiding Een indicator over de mate waarin een stof in staat is elektrische lading door te geven of vast te houden.
Gasgroep Indeling volgens NEN EN IEC 60079-20-1 voor gassen, waarin explosieveilig apparatuur moet kunnen functioneren.
T-klasse Temperatuurklasse welke gesteld wordt aan het explosieveilige apparatuur. Deze is afhankelijk van de ontstekingstemperatuur van het gas dat de explosiegevaarlijke zone veroorzaakt.
   

"Niets is mij een ongeval waard"