• 06-43099718

Gegevens brandbare stof

atex componenten
gas en stof soorten

Gegevensblad brandbare stoffen

Per bedrijfslocatie dienen de gegevens van de aanwezige brandbare stoffen beschikbaar te zijn, die in verband met ATEX relevant kunnen zijn.

De gegevenslijst kan gebaseerd zijn op het voorbeeld welke in de NEN EN IEC 60079-10-1/-2 staat genoemd.

Uitleg veel gebruikte definities

BegripBetekenis
CASChemical Abstracts Service Registry Number. Dit is een uniek nummer waarmee een stof kan worden herkend.
Samenstelling  Hier wordt de structuurformule van een bepaalde stof weergegeven.
MolecuulmassaRelatieve molecuulmassa is de som van de relatieve atoommassa’s van de samenstellende atomen van een molecuul van die stof.
Vlampunt  De laagste temperatuur bij atmosferische druk, waarbij een vloeistof zo veel brandbare damp afgeeft dat deze damp, intensief met lucht vermengt, door een vlam of vonk kan worden ontstoken.
Klasse  Indeling van vloeistoffen en gassen, afhankelijk van het vlampunt. Zie NPR 7910-1 versie augustus 2010 voor nadere definities.
MACMaximaal aanvaardbare concentratie van een gas, damp, nevel of stof in de lucht op de werkplek.
LELLower Explosion Limit: een belangrijke parameter, waar beneden geen explosie mogelijk is.
MIEMinimum Ignition Energy: de minimale energie die nodig is om een explosie te initiëren (ook wel met MOE aangeduid: Minimale Ontstekings Energie).
MIT Minimum Ignition Temperature: de minimale ontstekingstemperatuur (ook wel met MOT aangeduid: Minimale Ontstekings Temperatuur) = Zelfontbrandingstemperatuur.
Soortelijke geleidingEen indicator over de mate waarin een stof in staat is elektrische lading door te geven of vast te houden.
GasgroepIndeling volgens NEN EN IEC 60079-20-1 voor gassen, waarin explosieveilig apparatuur moet kunnen functioneren.
T-klasseTemperatuurklasse welke gesteld wordt aan het explosieveilige apparatuur. Deze is afhankelijk van de ontstekingstemperatuur van het gas dat de explosiegevaarlijke zone veroorzaakt.
  

"Niets is mij een ongeval waard"