Aanpak ATEX 153

atex

Indelingsplicht

Vanuit de indelingsplicht voor de ATEX zonering conform NEN-EN-IEC 60079-10-1/-2 is een zone-indeling van de locaties van belang.

Beheer van de zone-indelingen

Een procedure voor het beheer van de zone-indelingen dient te worden opgesteld. Bij wijzigingen of nieuwe installaties dient de beoordeling op explosieveiligheid te worden uitgevoerd.

Tevens dient de zone-indeling met regelmaat te worden getoetst. Deze toetsing dient te worden gedaan bij de periodieke inspecties. Hierbij hoort ook een vorm van herhaalde opleiding van de gebruikers van de installatie. Het zich niet bewust zijn van explosierisico's is een groot risico.

Werkzaamheden in gezoneerd gebied

Een systeem van vergunningen en procedure(s) (bv werkvergunning en Management of Change) dient te worden gehanteerd. Met name dient er op worden toegezien dat in de zonegebieden uitsluitend met Ex gemarkeerde elektrische en mechanische apparatuur mag worden gewerkt, in uitzonderingen is het mogelijk met normale apparatuur te werken, mits aanvullende maatregelen worden genomen en deze toepassing wordt vastgelegd (gearchiveerd).

Uitvoeren risicoreductie voorstellen

In de risico-inventarisatie (in de EVD) zijn voorstellen gedaan tot risico-reducerende maatregelen. Vanuit deze voorstellen dient er een plan van aanpak te worden opgesteld, gekoppeld aan uitvoerenden en prioriteitenstelling.


"Niets is mij een ongeval waard"