Six Sigma

continuous improvement
Six Sigma

Six Sigma

Invalshoek van Six Sigma is vanuit kwaliteit: Six Sigma concentreert zich op het reduceren van variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Het doel is om de kans te vergoten dat een bepaald bedrijfsproces een goed product oplevert. Six Sigma verwijst letterlijk naar de (vaak utopische) kans van 99,9997 %.

Six Sigma definitie “Proces verbeteren”:

Six Sigma is een data-gedreven projectmatige (kwaliteits)verbetermethode, gericht op het vergroten van de kans dat critical-to-quality aspecten (CTQ’s) voldoen aan de specificaties. CTQ’s zijn meestal dingen die de klant cruciaal vindt, maar het kan ook gaan om aspecten die belangrijk zijn voor andere belanghebbenden of het milieu.

Six Sigma verbeterprojecten zijn diepgaand en daardoor het meest geëigend als er geen voor de hand liggende oplossing is.

Belangrijke tools binnen Six Sigma: DMAIC

Six Sigma trajecten verlopen via de DMAIC-cyclus: Definieer, Meet, Analyse, Verbeter (Improve) en Borg (Control).

In de Definieer-fase wordt de vraag gesteld: 'Waarom willen we dit project doen?'. 'Welke CTQ’s gaan we meten'.

Er wordt een businesscase gebouwd: dit is wat het gaat doen en waarom mensen dit moeten ondersteunen. Daarna worden de doelen bepaald. Vervolgens wordt er bekeken welk type team er nodig is om dit te bereiken. Betreft het slechts één afdeling of is dit een probleem dat meerdere afdelingen aangaat? Hierdoor krijgt het de scope, worden grenzen duidelijk en komt er een projectdefinitie(s). Daarna wordt gekeken naar leveranciers, ingangen, processen, uitgangen en klanten, zodat het speelveld duidelijk in beeld is.

In de  Meet-fase wordt de vraag gesteld: 'Waar staan we nu?'

Dat is echt de basis (nulpunt) en wat zijn de beschikbare meetgegevens. Hiervoor kan de OEE-meting een uitgangspunt zijn. En vervolgens 'Hoe gaan we meten?'.

In de Analyse-fase is het kijken naar 'welke factoren beïnvloeden de CTQ’s het meest'. 'Waarom?' en 'Waarom gebeurt dit?'.

In deze fase is de aanpak aan de orde bij het oplossen van een basisprobleem, het is om het 'waarom' aan te pakken.

In de Verbeter-fase (Improve) moeten we naar de kern gaan en de mogelijkheden identificeren om het 'waarom' aan te vallen. 

Er worden een heleboel mogelijke oplossingen gecreëerd. Het is de bedoeling om de beste oplossing te vinden die past bij de financiën, de organisatie en het doel dat bereikt moet worden. Nadat is vastgesteld wat het zou kunnen zijn, worden er onderzoeken uitgevoerd om te zien of het plan werkt. En als het werkt, gaat het team naar de laatste fase van Improve, naar de implementatie.

De Borg-fase (Control) is om herhaling te voorkomen. Stel de vraag: 'Wat moet ik doen om een terugval te voorkomen?'

Misschien moeten de procedures herschreven worden, nieuwe technologie installeren en mogelijk preventief onderhoud uitvoeren. Denk vooral in: "Dit is gewoon een manier om dit te doen. Dit is de methode die vanaf nu. Dit is hoe het werkt, en denk er niet over na als een verandering. 

Green of Black Belts, geschoolde procesverbeteraars, worden voor een DMAIC-project door een ‘proceseigenaar’ als een soort detectives ingehuurd. Hypothesevorming en kansberekening spelen bij hun speurwerk een belangrijke rol. Het doel is het terugdringen van de variatie zodat de process capability toeneemt: er zijn minder defecten.

Om de juiste activiteiten te doen en te borgen wordt ook gebruikt gemaakt van de Deming PDCA circle.


"Verandering begint met een hoofdletter A"